มูลนิธิที่สำคัญของไทยที่คุณควรรู้จัก

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำการกุศลในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายดายและเป็นการส่งต่อค่านิยมที่ดีจากครอบครัวสู่ตัวลูก สู่ชนบทและ ในพื้นที่ที่กว้างกว่านั้นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมช่วยทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นและในประเทศไทยก็มีองค์กรเหล่านี้อยู่มากมายกว่า 10 องค์กรด้วยกันที่สำคัญและมีบทบาทหน้าที่ในสังคมถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากในประเทศไทย ยกตัวอย่างการทำการกุศลง่าย ๆ อย่างพี่ตูนที่ทำการวิ่งทั่วประเทศเพื่อรวบรวมเงินช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศและประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจงามของผู้คนในสังคมไทยที่ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านั้นมาร่วมทำความรู้จักกับหลักหลายองค์กรของประเทศไทยที่ทำหน้าที่นี้กัน

องกรค์สภากาชาดไทย

องค์กรการกุศลระดับชาติของประเทศไทยที่ใช้หลักมนุษยธรรมในการดำเนินงานมาโดยตลอดโดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือแบบไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกศาสนาหรือความเห็นต่างทางการเมืองโดยมีลักษณะในการช่วยเหลือทั้งในด้านการแพทย์และสุขอนามัย การบริจาคโลหิตซึ่งถือว่าเป็นงานหลักสำหรับสภากาชาด การบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบ้านหลังคาแดงเป็นสถาบันจิตเวชในสมเด็จเจ้าพระยาที่รักษาผู้มีอาการป่วยทางจิตและเป็นแห่งแรกของไทยที่เปิดให้บริการเพื่อรักษาคนเหล่านี้มาเป็นเวลานาน โดยได้เริ่มก่อตั้งและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2432 เป็นโครงการโดยสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ห้าซึ่งบริจาคพื้นที่ให้แก่ผู้ป่วยทางจิตที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงผู้ป่วยในโรคสมองและระบบประสาท ดำเนินงานมาต่อเนื่องยาวนานจนถึง 128 ปีแล้วและยังคงมีการพัฒนาและเปิดรับฝึกอบรมผู้ที่สนใจอยู่เรื่อย ๆ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้โฟกัสอยู่ที่การรักษาแต่เพียงมะเร็งอย่างเดียวอีกต่อไปมีการขยายโรงพยาบาลเพื่อให้ครอบคลุมทุกโลกและเป็นที่พึ่งพิงสำหรับคนจนยากไร้รวมถึงคนชนชั้นกลางที่ต้องการความช่วยเหลือโดยโรงพยาบาลนี้และมูลนิธิเป็นการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ครบ 90 พรรษาในปี 2560

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประจำประเทศไทย

อีกหนึ่งองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยเด็กที่มีอาการผิดปกติในเรื่องของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่รวมถึงความผิดปกติอื่นๆที่เกิดจากอุบัติเหตุอย่างแผลไฟไหม้ที่เกิดขึ้นบนใบหน้าและเห็นได้ชัดเจนยังไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 และมีการจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลเพื่อรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางในภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีเงินรักษาโดยเฉพาะ และในปัจจุบันมีผู้ต้องการความช่วยเหลือมากกว่า 12,000 รายที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตจากทางมูลนิธิโดยแพทย์อาสาสมัคร ถือเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมไทยอย่างแท้จริง

มูลนิธิออทิสติก

เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มให้ความรู้และสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับเด็กที่มีอาการทางออทิสติกรวมถึงจัดการศึกษาให้ตามความเหมาะสมและส่งเสริมในเรื่องของการงานอาชีพและสร้างศักยภาพให้กับตัวเด็ก มีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้คนเหล่านี้และยังส่งเสริมให้มีการได้รับสวัสดิการต่างๆที่ควรได้รับตามเห็นสมควรอีกด้วย

มูลนิธิกระจกเงา

สร้างคนสร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นกระจกเงาสะท้อนของปัญหาในสังคมที่มีอยู่มากมายทั้งในเรื่องการงานสัญชาติและสิทธิมนุษยชนที่ควรได้รับความเท่าเทียมกันรวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยข้างถนนและให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่ต้องการ รวมถึงสร้างกลุ่มอาสาสมัครครูบ้านนอก และอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ขาดแคลน ที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ในยามที่ฉุกเฉินและในฐานะที่เป็นผู้ยากไร้อีกด้วย

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ดำเนินงานมากกว่า 21 ปีเพื่อรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าให้มีอายุยืนและคงอยู่กับประเทศไทยไปเป็นเวลานานมีหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าตลอดจนถึงการปลุกจิตสำนึกให้กับผู้คนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ รณรงค์เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อต่างๆเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของสืบนาคะสเถียรให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน